Summit OSN k udržitelnému rozvoji světa: New York, 25. – 27. září 2015

22.9.2015

Více než 150 nejvyšších představitelů států a vlád se ve dnech 25. – 27 září 2015 sejde v sídle OSN v New Yorku na Summitu k udržitelnému rozvoji, aby oficiálně přijali nový ambiciózní plán rozvoje světa. Tento zásadní program bude pro mezinárodní společenství i vlády jednotlivých států společným vodítkem pro aktivity ve prospěch prosperity a lepší kvality života.

V prohlášení ze dne 2. srpna, kdy státy OSN odsouhlasily znění finálního dokumentu pro Summit, říká generální tajemník OSN Pan Ki-mun: „(dohoda) obsahuje univerzální, transformativní a ucelenou agendu, kterou lze vnímat jako historický obrat ve vývoji světa. Je to program sestavený národy, akční plán pro skoncování s chudobou ve všech jejích podobách.

Na návrhu programu rozvoje se shodlo všech 193 států OSN. Má název Přeměna našeho světa: agenda udržitelného rozvoje 2030 (Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Developmenta obsahuje Deklaraci, 17 cílů a 169 dílčích cílů udržitelného rozvoje (SDGs), pasáž o prostředcích k implementaci a obnovenému světovému partnerství, a rámec pro revize a navazující opatření.

Program vyzývá k akci všechny země – chudé i bohaté. Vychází z toho, že odstranění chudoby musí jít ruku v ruce s ekonomickým růstem a sociálním programem zaměřeným zejména na vzdělávání, zdraví, sociální ochranu a pracovní příležitosti. V úvahu musí být brána i změna klimatu a ochrana životního prostředí. Program udržitelného rovoje zahrnuje i otázky nerovnosti, infrastruktury, energií, spotřeby, biodiverzity, oceánů a industrializace.

Nová agenda udržitelného rozvoje staví na úspěšném výsledku červencové konference o financování rozvoje v Addis Abebě. Očekává se její pozitivní vliv i na jednání o nové univerzální dohodě o klimatu v prosinci v Paříži.

Pro lidi i planetu

Rozvojové cíle tisíciletí, které se staly historicky nejúspěšnější strategií proti chudobě, jsou odrazovým můstkem nové agendy udržitelného rozvoje. Od konference OSN o životním prostředí a rozvoji – Summitu Země – konané v roce 1992 v brazilském Rio de Janeiru, nastoupil svět novou cestu k lepší kvalitě života: cestu udržitelného rozvoje. Tento koncept, představený Agendou 21, vychází z nutnosti vyvážit ekonomický rozvoj růstem, který reaguje na potřeby lidí a chrání životní prostředí.

Nová agenda udržitelného rozvoje je založena na výsledcích Světového summitu k udržitelnému rozvoji (2002), Summitu k Rozvojovým cílům tisíciletí (2010), Konference OSN o udržitelném rozvoji (Rio +20, 2012) a názorech lidí z celého světa. S uznáním úspěchů Rozvojových cílů tisíciletí se státy ve výsledném dokumentu konference Rio+20 s názvem „Budoucnost, jakou chceme“ dohodly na ustavení otevřené pracovní skupiny, která vytvoří soubor cílů udržitelného rozvoje k dalšímu projednání a přijetí odpovídajících kroků.

Po více než roce intenzivních jednání navrhla otevřená pracovní skupina 17 specifických cílů se 169 souvisejícími dílčími cíli.

Mezivládní jednání o cílech udržitelného rozvoje trvala přes dva roky a byla do nich zahrnuta řada podnětů občasnkých iniciativ a dalších zainteresovaných stran. Otevřené mnohostranné konzultace vedly 2. srpna 2015 k dohodě na výsledném dokumentu nové agendy udržitelného rozvoje.

Program Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) bude oficiálně přijat představiteli všech států světa na Summitu OSN k udržitelnému rozvoji v září 2015.