5. Dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení všech žen a dívekcil_55.1 Celosvětově skoncovat se všemi formami diskriminace žen a dívek

5.2 Eliminovat všechny formy násilí vůči ženám a dívkám ve veřejné i soukromé sféře, včetně obchodu s lidmi a sexuálního či jiného vykořisťování

5.3 Odstranit všechny škodlivé praktiky jako jsou dětské, předčasné a nucené sňatky či ženská obřízka

5.4 Uznávat a oceňovat neplacenou péči a domácí práce pomocí zajištění veřejných služeb, infrastruktury a politik sociální ochrany a prosazování sdílené odpovědnosti v rámci domácnosti a rodiny podle zvyklostí dané země

5.5 Zajistit ženám rovné příležitosti a plnou a efektivní účast na rozhodování na všech úrovních v politickém, ekonomickém i veřejném životě

5.6 Zajistit všeobecnou dostupnost služeb sexuálního a reprodukčního zdraví a reprodukčního práva, jak bylo dohodnuto v souladu s Akčním programem Mezinárodní konference o populaci a rozvoji a Pekingskou akční platformou a závěrečnými dokumenty návazných konferencí

5.a Provést reformy, které ženám zajistí rovná práva k ekonomickým zdrojům, možnost vlastnictví a hospodaření s pozemky i dalších forem vlastnictví, přístup k finančním službám, dědictví a přírodním zdrojům v souladu s národní legislativou

5.b Rozšířit možnosti využívání moderních technologií, zejména informačních a komunikačních, pro posilování postavení žen

5.c Přijmout a posílit vhodné politiky a vymahatelné právní předpisy pro prosazování rovnosti žen a mužů a posilování postavení žen a dívek ve všech sférách

 

Fakta o genderové rovnosti


gender equalitz

V jižní Asii bylo v roce 1990 zapsáno do základní školy pouze 74 dívek na 100 chlapců. V roce 2012 byly počty zapsaných dívek a chlapců vyrovnané.

V subsaharské Africe, Oceánii a západní Asii dívky stále čelí překážkám v přístupu k základnímu i sekundárnímu vzdělání.

Ženy v severní Africe zastávají méně než každé páté placené pracovní místo v nezemědělském sektoru.

V 46 zemích mají ženy více než 30 procent křesel alespoň v jedné komoře národních parlament.

Na 200 milionů žen bylo nuceno podstoupit mrzačení ženských orgánů (ženská obřízka). 

Každá třetí žena za svůj život čelí nějaké formě násilí, častze strany svého intimního partnera. 

Dopady pandemie COVID-19: Na ženy dopadají další povinnosti v oblasti domácích prací a péče o děti související se zavřením škol. Ženy tvoří 70 % pracovních sil ve zdravotnictví a sociální práci, jsou tedy v boji proti koronaviru v první linii. Pokud žena žije s násilným partnerem, domácí karanténa snižuje její šance na dovolání se pomoci.