1. Vymýtit chudobu ve všech jejích formách všude na světěcil_11.1 Do roku 2030 odstranit extrémní chudobu všude na světě; extrémní chudoba je v současnosti definována jako život za méně než 1,9 dolaru na den

1.2 Do roku 2030 snížit alespoň o polovinu podíl můžu, žen a dětí všech věkových kategorií, kteří žijí v chudobě tak jak je definována v národní legislativě

1.3 Zavést na úrovni států vhodné systémy sociální ochrany pro všechny včetně nejpotřebnějších, a do roku 2030 rozšířit jejich dosah na většinu chudých a ohrožených

1.4 Do roku 2030 zajistit, aby všichni muži a ženy, zejména chudí a zranitelní, měli stejná práva v přístupu k ekonomickým zdrojům i základním službám, na vlastnictví a možnost nakládat s půdou a stejná práva na další formy vlastnictví, dědictví, přírodní zdroje, příslušné nové technologie a finanční služby, jako například mikrofinancování

1.5 Do roku 2030 posílit odolnost chudých a zranitelných a zmírnit jejich zranitelnost před extrémními klimatickými jevy a jinými ekonomickými, sociálními a environmentálními otřesy a pohromami

1.a Zajistit výraznou mobilizaci prostředků z různých zdrojů, mimo jiné i dokonalejší rozvojovou spoluprací, a zajistit tak přiměřené a předvídatelné prostředky pro rozvojové země – zejména nejméně rozvinuté – na zavádění programů a politik na odstranění chudoby ve všech jejích formách

1.b Vytvořit výrazné politické strategie na národní, regionální i mezinárodní úrovni, založené na genderově citlivých rozvojových strategiích na podporu chudých, které povedou ke zrychlení investic do opatření na odstranění chudoby

Fakta o chudobě


unrwa-pic-poverty

Počet lidí žijících v extrémní chudobě se od roku 1990 celosvětově snížil z 1,9 miliardy lidí na méně než polovinu. Jejich počet ale stále přesahuje 836 milionů. Každý pátý člověk v rozvojových zemích žije za méně než 1,25 USD na den.

Nejvíce extrémně chudých lidí žije v jižní Asii a subsaharské Africe.
Vysoká míra chudoby se často vyskytuje v malých, nestabilních a konflikty zasažených zemích.

Za posledních 25 let se vymanila z chudoby miliarda lidí. Z velké části je nutné tento úspěch přičíst Východní Asii, kde míra chudoby klesla z 52 procent v roce 1990 na 10 procent v roce 2010 na méně než jedno procento v roce 2015. 

Dopady pandemie COVID-19: v extrémní chudobě bude žít dalších 71 milionů lidí.