Vysoký komisař OSN pro uprchlíky ke Světovému dni uprchlíků 2015

22.6.2015

„Patnáct let od počátku nového tisíciletí, od něhož si mnozí z nás slibovali konec válek, jsme svědky šířícího se celosvětového násilí, které ohrožuje samotné základy našeho mezinárodního systému,“ upozorňuje v prohlášení ke Světovému dni uprchlíků Vysoký komisař OSN pro uprchlíky António Guterres.

„V uplynulém roce prchalo před násilím více lidí než kdykoli předtím. Téměř 60 milionů lidí dnes po celém světe utíká před konflikty a pronásledováním, z nichž skoro 20 milionů jsou uprchlíci a více než polovina jsou děti. Počet těchto osob se zvyšuje každým dnem, na všech kontinentech. V roce 2014 připadlo na každý den v průměru 42 500 nových uprchlíků, žadatelů o azyl nebo vnitřně přesídlených osob – tedy čtyřikrát více než před čtyřmi lety. Tito lidé vkládají své naděje do nás a spoléhají na naši pomoc.

Přestože se současná katastrofa každým okamžikem prohlubuje, některé ze států nejvíce schopných pomoci se zdráhají podat uprchlíkům pomocnou ruku. Hranice jsou zavírány, lodě odháněny od břehů a nepřátelské nálady jsou na vzestupu. Způsoby legitimního úniku se postupně vytrácejí a humanitární organizace včetně UNHCR nedokážou se svými sotva dostačujícími rozpočty čelit prudce stoupajícímu počtu obětí.

Nacházíme se v klíčovém okamžiku. Svět je dnes nestabilní a je zmítán vlnami nucené migrace, které nemají v historii obdoby. Světové velmoci zůstávají pasivními pozorovateli nebo pouze vzdálenými hráči v konfliktech, které nutí mnoho nevinných lidí opouštět své domovy.

Žijeme ve světě zmítaném válkami, ve světě s nejasnými mocenskými vztahy, který ovládá nepředvídatelnost a beztrestnost. Je nyní nezbytné, aby ti, kteří mohou mít vliv na původce konfliktů, odhlédli od vzájemných rozdílů a společně vytvořili podmínky pro ukončení všech krveprolití.

Než k tomuto dojde, mohou státy buď kolektivně sdílet odpovědnost a pomáhat obětem války, nebo jen nečinně přihlížet destabilizaci méně bohatších národů a komunit, ve kterých se nyní nachází 86 % světových uprchlíků.

Od počátků naší civilizace uprchlíky považujeme za osoby zasluhující naši ochranu. Bez ohledu na vzájemné rozdíly jsme vždy byli schopni dostát základní lidské povinnosti poskytnout přístřeší těm, kteří utíkají před válkou a pronásledováním.

Přesto ti bohatší z nás dnes zpochybňují tento starověký princip, ztotožňují uprchlíky s nezvanými hosty, uchazeči o zaměstnání nebo teroristy. Takový přístup je nebezpečný, krátkozraký, morálně špatný a v některých případech také v rozporu s mezinárodními závazky.

Je na čase přestat se schovávat za klamavou rétoriku. Bohatší státy musí zacházet s uprchlíky jako s obětmi prchajícími před válkami, jejichž vzniku nemohli zabránit ani je zastavit. Bohatší státy se musí rozhodnout, zda přijmou zodpovědnost, která jim náleží, ať už doma nebo v zahraničí, nebo zda se schovají za svými zdmi, zatímco se sílící anarchie dál šíří světem.

Stojíme nyní před dvěma možnostmi. Buď dovolíme, aby nucené vysidlování dále nabývalo na intenzitě, nebo spojíme síly a vyřešíme současnou krizi. K druhé možnosti máme dostatečné zdroje a odbornost. Nebude to jednoduché ani levné, ale bude to stát za to. Minulost nám připomíná, že pomoc obětem války a pronásledování je bohatým zdrojem dobré vůle a prosperity pro budoucí generace a pomáhá také zachovat dlouhodobou stabilitu.

Státy musí zůstat loajální vůči svým závazkům v Úmluvě o právním postavení uprchlíků z roku 1951, zejména vůči principům v ní obsažených, které napomáhají k udržení soudržnosti mezinárodní komunity. Je na nás, abychom poskytli bezpečné přístavy, u nás i v místech krizí, a pomohli uprchlíkům začít znovu budovat své životy. Nesmíme selhat.“

 

Nikdo nedá své dítě na loď, pokud nezjistí, že je voda bezpečnější než pevnina

Rekordní počet uprchlíků ve světě. Více než polovina z nich jsou děti.

Šéf OSN Pan Ki-mun: Poselství ke Světovému dni uprchlíků

 

Foto nad článkem: UNHCR/Jean-Marc Ferré