Rozvojové cíle tisíciletí (MDGs)V roce 2000 se v Miléniové deklaraci zavázalo tehdy všech 191 členských států Organizace spojených národů splnit do roku 2015 osm konkrétních cílů rozvoje. Celkově byla tato agenda velmi úspěšná (konkrétní výsledky). Na Rozvojové cíle tisíciletí naváže po roce 2015 17 Cílů udržitelného rozvoje (SDGs).

 

 

mdg-1

 

1. Vymýtit extrémní chudobu a hlad
– snížit na polovinu počet extrémně chudých lidí (žijících z prostředků, které se rovnají, nebo jsou nižší než jeden dolar na den);
– snížit na polovinu počet lidí trpících hladem.

 

 

 


 

mdg-2

 

 

2. Zpřístupnit základní vzdělání všem
– zajistit, aby všechny děti (chlapci i dívky) absolvovaly plné základní vzdělání

 

 

 


 

mdg-3-feature

 

 

3. Prosazovat rovnost pohlaví a posílit postavení žen
– do roku 2005 odstranit rozdíly v přístupu mužů a žen k základnímu a vyššímu vzdělání a do roku 2015 dosáhnout téhož na všech úrovních vzdělání

 

 

 


 

mdg-4

 

 

4. Snížit dětskou úmrtnost
– snížit o dvě třetiny míru úmrtnosti u dětí mladších 5 let

 

 

 


 

mdg-5

 

 

5. Zlepšit zdraví matek
– snížit o tři čtvrtiny míru úmrtnosti matek

 

 

 


 

mdg-6

 

 

6. Bojovat proti HIV/AIDS, malárii a dalším nemocem
– zastavit šíření HIV/AIDS a snižovat procento nově nakažených;
– zastavit šíření malárie a dalších závažných chorob a snížit míru jejich výskytu.

 

 

 


 

mdg-7

 

7. Zajistit trvalou udržitelnost životního prostředí
– začlenit principy trvale udržitelného rozvoje do národních politik a programů; zvrátit proces ubývání přírodních zdrojů;
– snížit na polovinu počet lidí, kteří nemají trvalý přístup k nezávadné pitné vodě;
– do roku 2020 dosáhnout výrazného zlepšení životních podmínek alespoň 100 milionů lidí přebývajících v chudinských čtvrtích na předměstí velkoměst (slumech).

 

 

 


 

mdg-8

8. Vytvořit globální partnerství pro rozvoj

– rozvíjet otevřený obchodní a finanční systém založený na pevných pravidlech, zajistit jeho předvídatelnost a nediskriminační charakter. To zahrnuje i dobré způsoby výkonu vlády a správy, rozvoj a snižování chudoby na úrovni států i na mezinárodní úrovni.
– zabývat se otázkou zvláštních potřeb nejméně rozvinutých zemí. To zahrnuje odstranění cel a kvót pro jejich export, rozsáhlé oddlužení vysoce zadlužených zemí a navýšení rozvojové pomoci zemím, které prokázaly svou odhodlanost řešit problém chudoby.
– zabývat se zvláštními potřebami vnitrozemských a malých ostrovních rozvojových zemí;
– prostřednictvím opatření na úrovni států i na mezinárodní úrovni komplexně přistupovat k problémům zadlužených zemí a vytvořit dlouhodobou perspektivu jejich řešení;
– ve spolupráci s rozvojovými zeměmi vytvořit solidní pracovní příležitosti pro mladé;
– ve spolupráci s farmaceutickými společnostmi zajistit dostupnost základních léků v rozvojových zemích ;
– ve spolupráci se soukromým sektorem zajistit, aby všichni lidé mohli využívat přínosů nových technologií, zejména technologií informačních a komunikačních.