Cíle organizaceCíle Spojených národů, definované v Chartě, jsou následující:

  • udržovat mezinárodní mír a bezpečnost;
  • rozvíjet mezi národy přátelské vztahy založené na respektování zásad rovnoprávnosti a práva na sebeurčení národů;
  • spolupracovat při řešení mezinárodních ekonomických, sociálních, kulturních a humanitárních otázek a podpoře základních lidských práv a svobod;
  • být centrem pro koordinaci kroků, které národy podnikají v zájmu dosažení těchto společných cílů.

Činnost Organizace spojených národů vychází z následujících zásad:

  • všechny členské státy jsou suverénní a rovnoprávné;
  • zavazují se plnit své povinnosti vyplývající z Charty;
  • zavazují se řešit mezinárodní spory mírovými prostředky, bez ohrožování mezinárodního míru, bezpečnosti a spravedlnosti;
  • vystříhají se vyhrožování silou a používání síly proti jiným členským státům;
  • zavazují se poskytnout OSN veškerou pomoc při jakékoli akci, ke které Organizace na základě Charty přistoupí;
  • žádné ustanovení Charty neopravňuje Spojené národy k tomu, aby se vměšovaly do otázek, které jsou výlučně vnitřní záležitostí jakéhokoli státu.

Hlavní témata OSN