Mezinárodní rok rodinných farem (2014)

25.2.2014

Valné shromáždění OSN vyhlásilo rok 2014 Mezinárodním rokem rodinných farem. Koordinací souvisejích aktivit byla pověřena Organizace pro výživu a zemědělství (FAO), spolupráce probíhá mezi vládami, národními agenturami pro rozvoj, organizacemi sdružujícími farmáře a dalšími relevantními organizacemi OSN.

Cílem mezinárodního roku je zviditelnit rodinné farmy a drobné farmáře jako důležitou součást systému na potírání hladu a chudoby. Zajišťují potraviny a výživu, zlepšují živobytí a šetrně a udržitelně hospodaří s přírodními zdroji. Výsledkem mezinárodního roku by také mělo být zasazení rodinných hospodářství do centra zemědělských a sociálních politik i do politik životního prostředí. Po celý rok 2014 bude probíhat široká diskuze a spolupráce na národní, regionální i celosvětové úrovni, která by měla vést ke zvýšení povědomí o dané problematice a k pochopení výzev, kterým drobní farmáři čelí, a v neposlední řadě k celkové efektivní podpoře tohoto sektoru.

Co se skrývá pod pojmem rodinné farmy?

Rodinné farmaření zahrnuje zemědělské aktivity zajišťované rodinami a je spojeno s několika oblastmi rozvoje venkova: zemědělství, lesnictví, rybolov, pastevectví a vodohospodářství. Na celém světě jsou rodinné farmy převažující formou potravinářské výroby. Jejich úspěšný rozvoj závisí na mnoha důležitých faktorech, mimo jiné na agro-ekologických podmínkách a charakteristice pozemků; politické podpoře; přístupu k trhům; přístupu k půdě a přírodním zdrojům; přístupu k technologiím a návazným službám; přístupu k financování; na demografických, ekonomických a sociokulturních podmínkách a dostupnosti specializovaného vzdělávání. Rodinné farmy mají důležitou socioekonomickou, ekologickou a kulturní roli.

Proč jsou důležité?

  • Rodinné a malé farmy jsou neoddělitelně spojeny s potravinovou bezpečností (více než 70 procent populace s omezeným přístupem k potravinám žije na venkovských oblastech Afriky, Asie, Latinské Ameriky a Blízkého východu).
  • Udržují tradiční potravinové výrobky, přispívají k vyváženému stravování, podporují agrobiodiverzitu světa a udržitelné využívání přírodních zdrojů (na světě farmaří více než 500 milionů rodin).
  • Rodinné farmy mají potenciál stimulovat rozvoj místní ekonomiky, zvláště jsou-li podpořeny vhodnými politikami.

Více informací na oficiálních stránkách mezinárodního roku (spravuje FAO)