Mezinárodní den za úplné jaderné odzbrojení

22.9.2014

26. září 2013 proběhlo historicky první zasedání Valného shromáždění na nejvyšší úrovni k jadernému odzbrojení. Jeho výsledkem bylo přijetí rezoluce, kterou byl vyhlášen tento nový mezinárodní den. Jde o poslední z řady kroků, jimiž se Valné shromáždění snaží zvýšit všeobecné povědomí o nutnosti jaderného odzbrojení a podnítit větší angažovanost v této věci.

V průběhu let byla OSN vůdčí silou diplomatických snah o dosažení všeobecného a úplného jaderného odzbrojení. Přesto ještě dnes ve světě existuje přes 16 tisíc jaderných zbraní. Země, které je vlastní, mají navíc dobře financované dlouhodobé plány modernizace jaderného arzenálu. Více než polovina světové populace žije v zemích, které mají buď vlastní jaderné zbraně, nebo jsou členy jaderných aliancí. Do roku 2014 sice počet rozmístěných jaderných zbraní v porovnání s vrcholným obdobím studené války znatelně klesl, žádná jaderná zbraň však doposud nebyla zničena a neprobíhají žádá aktuální jednání o jaderném odzbrojení. Naopak přetrvává doktrína jaderného zastrašování, která je součástí bezpečnostní politiky zemí, jež jaderné zbraně vlastní, i jejich spojenců.

V posledních letech vzrůstá mezi členskými státy OSN frustrace z pomalého tempa jaderného odzbrojování. V jejím důsledku narůstají obavy z katastrofálních humanitárních důsledků jako následku možného použití jen jediné jaderné zbraně, nemluvě už o regionální nebo světové jaderné válce.

Na základě této skutečnosti rozhodlo Valné shromáždění OSN o vyhlášení 26. září Mezinárodním dnem za úplné jaderné odzbrojení. Tento den nabízí světovému společenství příležitost obnovit své závazky úplného odstranění jaderných zbraní. Zároveň upozorňuje veřejnost na nesporné výhody odstranění těchto zbraní a na to, jaké společenské i ekonomické náklady jsou spojené s jejich vlastněním. Pro OSN má tento den velký význam, protože tématem jaderného odzbrojení se zabývá dlouhodobě. Právě na půdě této světové organizace je nejvhodnější postavit se jedné z největších výzev, jimž lidstvo čelí: dosáhnout míru a bezpečnosti ve světě bez jaderných zbraní.

V souladu s rezolucí Valného shromáždění A/RES/68/32 je cílem Mezinárodního dne za úplné jaderné odzbrojení podpořit cíl, jímž je úplné odstranění jaderných zbraní, zvýšit povědomí veřejnosti a informovat o hrozbě, již pro lidstvo jaderné zbraně představují, stejně jako o významu jejich likvidace. Tuto iniciativu podniká OSN v naději, že pomůže zmobilizovat mezinárodní úsilí o dosažení společného cíle. K vyhodnocení pokroku, jehož bude v tomto směru dosaženo, svolá Valné shromáždění nejpozději v roce 2018 konferenci OSN na nejvyšší úrovni k jadernému odzbrojení.