Konference o financování rozvoje

2.7.2015

Ve dnech 13. až 16. července se v etiopské Addis Abebě sejdou představitelé států na 3. mezinárodní konferenci o financování rozvoje. Konference se zúčastní vysocí političtí představitelé včetně hlav států a vlád a ministrů příslušných rezortů – financí, zahraničí či rozvojové spolupráce – a další významní představitelé.

Bez každoročních masivních investic nebude možné dosáhnout udržitelného rozvoje. Uspokojit potřeby je nesnadné, ale uskutečnitelné. Bude nutné otevřít veřejné i soukromé zdroje dlouhodobým investicím, které se zaměří na reálné výsledky. Agenda udržitelného rozvoje má potenciál uvést do pohybu miliardy dolarů v investičních příležitostech pro soukromé investory a společnosti v oblastech jako zdravotní péče, vzdělávání, finanční služby, udržitelné zemědělství, potravinová bezpečnost, vodní zdroje a kanalizace, energie, infrastruktura venkova, rozvoj měst a dopravy. Tím vzniknou nová pracovní místa, lidé se vymaní z chudoby, zlepší se prosperita a lidstvo bude schopné se vyrovnat se změnou klimatu.

Obsahem konference bude:

 • zhodnocení pokroku dosaženého při implementaci Monterreyského konsensu a Deklarace z Dauhá, identifikace překážek při plnění jimi stanovených cílů a plánů, a stanovení kroků a iniciativ k jejich překonání;
 • zaměření pozornosti na nová témata, a to i v kontextu nedávných multilaterálních snah o podporu mezinárodní rozvojové spolupráce a s přihlédnutím:
 • k aktuálnímu stavu vývoje rozvojové spolupráce;
 • vzájemným vztahům všech zdrojů financí na rozvoj;
 • synergiím mezi cíli financování v rámci tří dimenzí udržitelného rozvoje, a
 • k potřebě podpořit rozvojovou agendu OSN pro období po roce 2015;
 • posílení následného procesu rozvojového financování.

Cíle konference v Addis Abebě:

 • Posílit mezinárodní partnerství pro financování udržitelného rozvoje zaměřeného na lidi.
 • Zajistit zdroje potřebné k zajištění solidního živobytí pro všechny lidi a pro zdraví planety.
 • Správným nastavením finančních politik zajistit ukončení extrémní chudoby do roku 2030.
 • Zajistit, aby důležitá rozhodnutí byla přijata. Znalosti, technologie a finance k ukončení extrémní chudoby existují. Je nutné investice směrovat primárně do zlepšování života lidí a zároveň ochrany životního prostředí.
 • Navázat nová partnerství mezi vládami, občanskou společností a firmami s cílem propojit veřejné a soukromé investice a dosáhnout tak lepších výsledků.
 • Dobré úmysly jsou skvělé, ale musí být podpořeny akcí. V Addis Abebě mají být přijaty konkrétní závazky týkající se financí, obchodu, zadlužení, technologií a inovací na dalších 15 let.