Klimatická změna a migrace

17.6.2015

Dina Ionesco, IOM

Světový den životního prostředí je příležitostí zamyslet se nad složitými vztahy mezi lidmi a prostředím, v němž žijí. Každý sedmý člověk na světě je migrantem. Jejich život v pohybu ovlivňuje životy dalších miliard. V průběhu dějin lidé vždy migrovali za novými příležitostmi a lepším životem. K migraci vede řada složitých socioekonomických faktorů a úzce se váže k blahobytu člověka.

Někteří migranti odcházejí hledat větší štěstí a prosperitu. Jiní jsou k odchodu nuceni pronásledováním, ozbrojenými konflikty nebo přírodními katastrofami. Stále častějším důvodem je ale dnes vyčerpání zdrojů, na nichž závisí živobytí. Zhoršování stavu životního prostředí má v rostoucí míře na svědomí, že lidé opouštějí domovy. Není proto možné odhlížet od spletitého vztahu mezi migrací a životním prostředím. Současný stav životního prostředí je závažnou příčinou migrace. A naopak: migrace více než v minulosti ovlivňuje stav životního prostředí.

Dnes se již všeobecně uznává, že pohyb lidí souvisí se změnou klimatu, jak uvádí i Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC). Klimatická změna ohrožuje desítky milionů lidí: nutí je k opuštění domovů a zároveň snižuje jejich adaptabilitu pomocí mobility. Změna klimatu a životního prostředí ovlivňuje migraci různými způsoby. Jedním z nich je nárůst četnosti a intenzity přírodních katastrof. V letech 2008 až 2013 vedly k vysídlení v průměru 27 milionů lidí ročně.

Dalším aspektem je degradace půdy. Suché oblasti Mexika opouští 600 až 700 tisíci lidí ročně. Do roku 2025 budou v oblastech postihovaných velkým suchem žít až 2,4 miliardy lidí. To je 15-20 % předpokládaného počtu obyvatel planety. Dalších 50 milionů bude podle údajů UNCCD žít v oblastech ohrožených desertifikací. IPCC odhaduje, že do roku 2020 bude vlivem změny klimatu jen v Africe vystaveno nedostatku vody 75 až 250 milionů lidí.

Obyvatelstvo nízko položených pobřežních oblastí, které v současné době tvoří 10 % světové populace, bude ohroženo stoupající hladinou moří. Stejné hrozbě bude čelit i 50 největších pobřežních měst ve světě.

Dnes se nám naskýtá jedinečná možnost porozumět migraci a přistupovat k ní v kontextu globální akce proti změnám klimatu. Práce IOM v oblasti migrace, životního prostředí a změny klimatu vychází z přesvědčení, že migrační politiky mohou přispět k vytvoření lepších politik pro řešení změny klimatu, a že od environmentálních a klimatických faktorů nemohou migrační politiky odhlížet.

Velmi nám záleží na tom, abychom přispěli k ambiciózní klimatické akci a pomohli společenstvím adaptovat se na stávající i budoucí projevy změny klimatu, se zvláštním zřetelem k integraci a zohlednění mobility v pařížské dohodě o klimatu.

Máme velký zájem přispívat i do agendy řešení, a to zejména iniciativami věnovanými migrantům a diasporám v rámci globální reakce na změnu klimatu. Přikládáme velký význam podpoře států – zejména těch, které změna klimatu ohrožuje nejvíce – při rozvíjení jejich kapacit. Nabízíme jim národní i regionální školení pro řešení řady otázek mobility v kontextu změny klimatu.

Problémy a možnosti migrace jsou důležité pro adaptační i mitigační strategie. Finanční převody migrantů a diaspor do rozvojových zemí ohrožených změnou klimatu by měly být začleněny do globální finanční architektury.

Neměli bychom si nechat ujít příležitost začlenit migraci a migranty do akce proti změně klimatu. V opačném případě budeme i nadále přispívat k odtržení životního prostředí a jeho zdrojů od lidí, kteří v tomto prostředí žijí, rostou a vyvíjejí se spolu s ním.

 

IOM je zkratkou pro Mezinárodní organizaci pro migraci. Článek byl napsán u příležitosti Světového dne životního prostředí. (zkráceno)