Vzdělávací programyO Spojených národech


Co je to Organizace spojených národů? Kdy a za jakých okolností vznikla? Kolik má členů? Co je Charta Spojených národů? Jaké jsou oficiální jazyky OSN? Komu OSN patří? Jaké jsou principy a cíle OSN? Na čem jsou založeny vztahy mezi státy v současném světě? Jak se orientovat v systému OSN? Jaká je úloha OSN v ČR? Jaké poslání plní informační centra OSN?

O Spojených národechOdpovědi na tyto a mnoho dalších otázek nabízí vzdělávací projekt IC OSN „O Spojených národech“, který je variabilně koncipován pro žáky základních škol, studenty středních a vysokých škol i pro pedagogy. Semináře v rozsahu 60 – 90 minut probíhají v knihovně IC OSN, maximální kapacita je 25 – 30 účastníků. Součástí programu je lektorský výklad, prezentace krátkého dokumentárního filmu a „otázky a odpovědi“. Výklad je v češtině, film zpravidla v angličtině s českými titulky.

Cílem je stimulace zájmu o mezinárodní otázky, porozumění mechanismům fungování systému OSN a seznámení s informačními zdroji OSN.

Obsah programu

Úvod: Vznik OSN, poslání, členství, sídlo OSN v New Yorku;
Cíle a principy OSN;
Charta OSN: základní dokument mezinárodního práva;
Systém OSN: struktura organizace, hlavní orgány OSN, specializované organizace/ agentury/ programy OSN;
Hlavní oblasti činnosti OSN: lidská práva/ ochrana míru/ ochrana životního prostředí/ rozvoj/ mezinárodní právo/ ochrana dětí/ humanitární pomoc/ letecká doprava/ boj proti nemocem/ pomoc nejchudším.;
Film OSN (UN Year in Review – střihový dokument o práci OSN v uplynulém roce)
Otázky a odpovědi;

Termín

Termín dohodněte, prosím, na níže uvedeném kontaktu individuálně. Začátek programu je zpravidla mezi 9 a 12 hodinou, délka 60 – 90 minut.

Film
 • Year in Review
  (střihový dokument o práci OSN v uplynulém roce)
  15 minut, anglický komentář, české titulky
 • alternativně je možné dohodnout předem s lektorem prezentaci jiného filmu OSN.
  Seznam všech filmů, které jsou v IC OSN k dispozici.
Kontakt

[email protected]
tel: 255 711 646, -45

Klimatická změna


Globální emise jsou rekordní a jejich pokles zatím není v dohledu. Poslední čtyři roky byly nejteplejší v historii měření. Zimní teploty v Arktidě stouply od roku 1990 o tři stupně Celsia. Zvyšuje se hladina oceánů, korálové útesy umírají a změna klimatu začíná ohrožovat životy – kvůli znečištění ovzduší, vlnám veder i rizikům ohrožujícím potravinovou bezpečnost.

Podle nejnovějších analýz lze rozhodnou akcí snížit emise uhlíku do roku 2030 celosvětově tak, abychom udrželi nárůst průměrné globální teploty do 2 °C a lépe do 1,5 °C v porovnání s předindustriální dobou. Svět má Pařížskou dohodu, která je vizionářským dokumentem umožňujícím dosáhnout klimatické stability. Bez reálné akce ale postrádá významu.

Sociologická šetření (Eurobarometr, CVVM) ukazují, že česká veřejnost se o téma změny klimatu zajímá, ale v porozumění naléhavosti problému stále zaostává za evropským průměrem. Znalostí o tématu je stále málo, a to i mezi studenty. Na školách se totiž o změně klimatu zatím mnoho neučí, ačkoli úpravy vzdělávacích programů se chystají.

Termín

Termín dohodněte, prosím, na níže uvedeném kontaktu individuálně. Začátek programu je zpravidla mezi 9 a 12 hodinou, délka 60 – 90 minut.

Kontakt

[email protected]

Lidská práva, postavení žen


Před sto lety byl koncept genderové rovnosti radikální myšlenkou. Dnes je situace výrazně jiná. Přes pozitivní změny jsou ženy v mnoha zemích stále druhořadými občany.

Podle OSN mají ženy podstatně nižší šanci získat placenou práci. Týká se to víc než poloviny států světa.

Mírové operace

Rozdíl v přístupu ke vzdělání mezi dívkami a chlapci se celkově snižuje, ale situace se stát od státu liší. Velký počet dívek do školy chodit nemůže, nebo odchází předčasně. Získávají tak méně znalostí a dovedností a mají pak v životě méně příležitostí.

Ženy a dívky jsou vystavovány nepřijatelné diskriminaci a násilí, často ze strany svých nejbližších.

S násilím se v průběhu života setká až 70 % žen. Každá pátá žena se stane obětí znásilnění nebo pokusu o znásilnění. Obchod s lidmi postihuje ročně 500 tisíc až 2 miliony osob. Asi 80 % obětí jsou ženy a dívky.

Násilí na ženách je problémem každé společnosti. Neděje se „někde jinde,“ ale třeba hned v sousedním bytě, nebo o patro výš. Jedná se o celosvětový problém. Na rozdíl od těch ostatních, jež vyžadují především společné úsilí vlád států, může k jeho řešení přispět každý z nás. Tím, že se bude zajímat a nezavírat oči.

Obsah programu

Úvod: Vznik OSN, poslání, členství, sídlo OSN v New Yorku;
Cíle a principy OSN;
Charta OSN: základní dokument mezinárodního práva;
Systém OSN: struktura organizace, hlavní orgány OSN, specializované organizace/ agentury/ programy OSN;
Hlavní oblasti činnosti OSN: lidská práva/ ochrana míru/ ochrana životního prostředí/ rozvoj/ mezinárodní právo/ ochrana dětí/ humanitární pomoc/ letecká doprava/ boj proti nemocem/ pomoc nejchudším.;
Film OSN (UN Year in Review – střihový dokument o práci OSN v uplynulém roce)
Otázky a odpovědi;

Termín

Termín dohodněte, prosím, na níže uvedeném kontaktu individuálně. Začátek programu je zpravidla mezi 9 a 12 hodinou, délka 60 – 90 minut.

Film
 • Největší lekce pro svět
  6 minut, anglicky s českými titulky
 • alternativně je možné dohodnout s lektorem prezentaci jiného filmu OSN.
  Seznam všech filmů, které jsou v IC OSN k dispozici.
Kontakt

[email protected]
tel: 255 711 646, -45

Mírové operace OSN


Mírové mise OSN jsou zásadním nástrojem mezinárodního společenství k prosazování míru a bezpečnosti. O jejich důležitosti svědčí i fakt, že v roce 1988 mírové síly Spojených národů obdržely Nobelovu cenu míru.

Přestože udržování míru není přímo zakotveno v Chartě OSN, už v roce 1948 Spojené národy vytvořily první takovou misi, Organizaci OSN pro dohled nad dodržováním příměří na Blízkém východě.

Mírové operaceMírové operace a jejich rozmístění schvaluje Rada bezpečnosti se souhlasem dotčených zemí a většinou i dalších stran. Sestávají z vojenského a policejního sboru a civilního personálu. V rámci operace jsou rozmístěni vojenští pozorovatelé nebo vojenské jednotky, případně obojí. Mise vojenských pozorovatelů tvoří neozbrojení důstojníci, kteří mají za úkol dohlížet na dodržování příměří. Vojáci mírových sborů jsou vyzbrojeni, ve většině případů však mohou zbraně použít jen k sebeobraně.

Vojenské jednotky jsou poskytovány členskými státy na základě dobrovolnosti. Náklady jsou hrazeny ze zvláštního rozpočtu pro mírové operace, do kterého přispívají členské země OSN. Země vysílající vojenské jednotky dostávají z tohoto rozpočtu kompenzaci podle předem stanovených podmínek. Schválený rozpočet na období červenec 2009 až červen 2010 činí 7,9 miliardy amerických dolarů. To je přibližně 0,5 procenta celosvětových vojenských výdajů (odhadem 1,464 bilionu USD).

Program o mírových eperacích OSN je zaměřen na seznámení s principy mezinárodní ochrany míru a bezpečnosti a historii i současnost mírových operací OSN ve světě.

Curriculum programu:

Úvod: Vymezení pojmu „udržování míru“;

Úloha Rady bezpečnosti;
Úloha Valného shromáždění;
Otázka vojenské intervence;
Sankce OSN;
Mírové operace OSN minulé a současné;
Film (UN Year in Review , alt. Čeští vojáci v misích OSN; nebo Peacekeepers (Mírotvůrci))
Otázky a odpovědi;
Návštěva výstavy ve vstupní hale Domu OSN a obchodu UNICEF.

Termín

Termín dohodněte, prosím, na níže uvedeném kontaktu individuálně. Začátek programu je zpravidla mezi 9 a 12 hodinou, délka 60 – 90 minut.

Film
 • Peacekeepers
  90 minut, anglicky s českými titulky
 • alternativně je možné dohodnout s lektorem prezentaci jiného filmu OSN.
  Seznam všech filmů, které jsou v IC OSN k dispozici.
Kontakt

[email protected]
tel: 255 711 646, -45

Udržitelný rozvoj


Tak předně, je nás na světě mnohem víc, o 1⁄3 více než před 20 lety. Žijeme déle. Střední délka života se blíží 70-ti rokům. Umírá méně dětí, matek-rodiček a ubývá extrémně chudých lidí. A také dokážeme vyrobit dostatek jídla pro všechny.

Udržitelný rozvojJenže: na světě je víc než 800 milionů hladových, hlavně dětí. Přetrvává velká nerovnost jak mezi regiony a státy, tak mezi různými skupinami lidí v jednotlivých zemích. Zvětšuje se ekologická stopa lidstva. Klesá index štěstí, tedy subjektivní vnímání lidí jak si žijí.

Změna klimatu je realitou, se kterou se musíme co nejrychleji vyrovnat. A to nejen tím, že se jí přizpůsobíme, ale i výraznou změnou návyků, zejména co se týče využívání fosilních paliv.

Obsah programu

Úvod: Vznik OSN, poslání, členství, sídlo OSN v New Yorku;
Cíle a principy OSN;
Charta OSN: základní dokument mezinárodního práva;
Systém OSN: struktura organizace, hlavní orgány OSN, specializované organizace/ agentury/ programy OSN;
Hlavní oblasti činnosti OSN: lidská práva/ ochrana míru/ ochrana životního prostředí/ rozvoj/ mezinárodní právo/ ochrana dětí/ humanitární pomoc/ letecká doprava/ boj proti nemocem/ pomoc nejchudším.;
Film OSN (UN Year in Review – střihový dokument o práci OSN v uplynulém roce)
Otázky a odpovědi;

Termín

Termín dohodněte, prosím, na níže uvedeném kontaktu individuálně. Začátek programu je zpravidla mezi 9 a 12 hodinou, délka 60 – 90 minut.

Film
 • Největší lekce pro svět
  6 minut, anglicky s českými titulky
 • je možné dohodnout s lektorem prezentaci jiného filmu OSN.
  Seznam všech filmů, které jsou v IC OSN k dispozici.
Kontakt

[email protected]
tel: 255 711 646, -45

O holocaustu a prevenci genocidy


Petr Ginz.jpg

Holocaust významně ovlivnil dějiny 20. století a jeho odkaz je i v dnešní době živý. Informační centrum OSN pořádá na Mezinárodní den památky obětí holocaustu výukový program zaměřený na toto téma. Na program je možné navázat v hodinách dějepisu, společenských věd nebo literatury. Je také možné domluvit termín kdykoliv v průběhu roku.

Program

Úvod do tématu a souvislosti s prevencí genocidy v současném světě
celková délka programu podle zvoleného filmu cca 50-70 minut

Film

Poslední let Petra Ginze
o životě židovského chlapce z Prahy v terezínském ghettu, 38 min, anglicky s českými titulky

Cesta k nacistické genocidě
dokumentární film o historických událostech, které vedly ke vzniku holocaustu, 38 min, anglicky s českými titulky

Termín

Termín prosím dohodněte. Začátek programu je zpravidla mezi 9 a 11 hodinou.

Kontakt

[email protected]
tel: 255 711 646, -45