Pro školyPoznávat svět a rozumět souvislostem

Vzdělávací programy iCentra OSN v Praze. 60 až 90 minut, především pro studenty středních a vysokých škol, ale i jiné zájmové skupiny, např. učitele, pracovníky nevládního sektoru, apod. Účastníci jsou seznamováni se strukturou a fungováním OSN a s důležitými globálními tématy. Součástí programu je promítání dokumentárních filmů, diskuse, kvízy nebo hry.

Místo   multimediální prostor iCentra OSN, Železná 24, Praha 1

Kapacita   max. 50 osob

Kontakt   [email protected], telefon +420 255 711 645

Novinka: publikace a film k Cílům udržitelného rozvoje

Kvíz


Otestujte svoje znalosti s kvízem OSN, který obsahuje 15 tématických otázek. Pokud nebudete 100% úspěšní, můžete si kvíz zopakovat.

OSN kvíz

Který z následujících představitelů navrhl označení Spojené národy?

Question Image

Který z následujících generálních tajemníků je na obrázku?

Question Image

Kolik států je členem Organizace spojených národů?

Question Image

Ve kterém roce byla přijata Všeobecná deklarace lidských práv?

Question Image

Které státy jsou stálými členy Rady bezpečnosti OSN?

Question Image

OSN má šest oficiálních jazyků. Které to jsou?

Question Image

V roce 2015 byly přijaty Cíle udržitelného rozvoje (SDGs). Kolik jich celkově je?

Question Image

Co je tématem cíle udržitelného rozvoje č. 16?

Question Image

Kdy se každoročně slaví Den Organizace spojených národů?

Question Image

Získala někdy Organizace spojených národů Nobelovu cenu za mír?

Question Image

Jak dlouhé je funkční období generálního tajemníka OSN?

Question Image

Z kterého dokumentu je vyňat následující text: 

Question Image

OSN má šest základních orgánů. Které to jsou?

Question Image

Vyberte možnost, která zahrnuje správné odpovědi do chybějících červených políček na obrázku. 

Question Image

Ve kterých městech jsou hlavní sídla OSN?

Question Image

SDGs: Průvodce pro děti


Svět, který chceme: Budoucnost pro všechny

V září 2015 se státy OSN dohodly na programu transformace světa k udržitelnosti. Tento program stojí na 17 konkrétních Cílech udržitelného rozvoje (běžně se označují zkratkou SDGs, která vychází z anglického termínu Sustainable Development Goals). Hlavním smyslem SDGs je, aby všichni lidé na světě mohli žít důstojný život bez chudoby, hladu a nerovnosti, a mohli plně rozvinout svůj potenciál. Jsme první generací, která může odstranit extrémní chudobu na Zemi a zároveň poslední generací, který může zabránit nejhorším dopadům globálního oteplování.

Udržitelným rozvojem se rozumí, že se zlepšují životní podmínky lidí tak, aby to nebylo na úkor budoucích generací. Udržitelný rozvoj znamená spolupracovat, více myslet na druhé a vážit si životního prostředí. Chceme-li se vydat cestou udržitelnosti, musíme se společně snažit o zásadní změny, díky nímž budou vztahy ve společnosti spravedlivější a rovnoprávnější. To bude záležet nejen na politicích, ale i na nás samotných. Pomůže například, když budeme otevřeně říkat své názory na svět kolem nás (ať už na úrovni naší třídy, školy, města, nebo se vyjadřovat k záležitostem, které se týkají našeho státu, EU i celého světa) a zapojíme se do debaty o tom, jak chceme žít my i ti, kteří přijdou po nás.

Pojďme si cíle představit

kid1kid2 kid3 kid4 kid5 kid6 kid7 kid8  kid9  kid10kid11 kid12 kid13 kid14 kid15 kid16 kid17

Vzdělávací programy


O Spojených národech


Co je to Organizace spojených národů? Kdy a za jakých okolností vznikla? Kolik má členů? Co je Charta Spojených národů? Jaké jsou oficiální jazyky OSN? Komu OSN patří? Jaké jsou principy a cíle OSN? Na čem jsou založeny vztahy mezi státy v současném světě? Jak se orientovat v systému OSN? Jaká je úloha OSN v ČR? Jaké poslání plní informační centra OSN?

O Spojených národechOdpovědi na tyto a mnoho dalších otázek nabízí vzdělávací projekt IC OSN „O Spojených národech“, který je variabilně koncipován pro žáky základních škol, studenty středních a vysokých škol i pro pedagogy. Semináře v rozsahu 60 – 90 minut probíhají v knihovně IC OSN, maximální kapacita je 25 – 30 účastníků. Součástí programu je lektorský výklad, prezentace krátkého dokumentárního filmu a „otázky a odpovědi“. Výklad je v češtině, film zpravidla v angličtině s českými titulky.

Cílem je stimulace zájmu o mezinárodní otázky, porozumění mechanismům fungování systému OSN a seznámení s informačními zdroji OSN.

Obsah programu

Úvod: Vznik OSN, poslání, členství, sídlo OSN v New Yorku;
Cíle a principy OSN;
Charta OSN: základní dokument mezinárodního práva;
Systém OSN: struktura organizace, hlavní orgány OSN, specializované organizace/ agentury/ programy OSN;
Hlavní oblasti činnosti OSN: lidská práva/ ochrana míru/ ochrana životního prostředí/ rozvoj/ mezinárodní právo/ ochrana dětí/ humanitární pomoc/ letecká doprava/ boj proti nemocem/ pomoc nejchudším.;
Film OSN (UN Year in Review – střihový dokument o práci OSN v uplynulém roce)
Otázky a odpovědi;

Termín

Termín dohodněte, prosím, na níže uvedeném kontaktu individuálně. Začátek programu je zpravidla mezi 9 a 12 hodinou, délka 60 – 90 minut.

Film
 • Year in Review
  (střihový dokument o práci OSN v uplynulém roce)
  15 minut, anglický komentář, české titulky
 • alternativně je možné dohodnout předem s lektorem prezentaci jiného filmu OSN.
  Seznam všech filmů, které jsou v IC OSN k dispozici.
Kontakt

[email protected]
tel: 255 711 646, -45

Lidská práva, postavení žen


Před sto lety byl koncept genderové rovnosti radikální myšlenkou. Dnes je situace výrazně jiná. Přes pozitivní změny jsou ženy v mnoha zemích stále druhořadými občany.

Podle OSN mají ženy podstatně nižší šanci získat placenou práci. Týká se to víc než poloviny států světa.

Mírové operace

Rozdíl v přístupu ke vzdělání mezi dívkami a chlapci se celkově snižuje, ale situace se stát od státu liší. Velký počet dívek do školy chodit nemůže, nebo odchází předčasně. Získávají tak méně znalostí a dovedností a mají pak v životě méně příležitostí.

Ženy a dívky jsou vystavovány nepřijatelné diskriminaci a násilí, často ze strany svých nejbližších.

S násilím se v průběhu života setká až 70 % žen. Každá pátá žena se stane obětí znásilnění nebo pokusu o znásilnění. Obchod s lidmi postihuje ročně 500 tisíc až 2 miliony osob. Asi 80 % obětí jsou ženy a dívky.

Násilí na ženách je problémem každé společnosti. Neděje se „někde jinde,“ ale třeba hned v sousedním bytě, nebo o patro výš. Jedná se o celosvětový problém. Na rozdíl od těch ostatních, jež vyžadují především společné úsilý vlád států, může k jeho řešení přispět každý z nás. Tím, že se bude zajímat a nezavírat oči.

Obsah programu

Úvod: Vznik OSN, poslání, členství, sídlo OSN v New Yorku;
Cíle a principy OSN;
Charta OSN: základní dokument mezinárodního práva;
Systém OSN: struktura organizace, hlavní orgány OSN, specializované organizace/ agentury/ programy OSN;
Hlavní oblasti činnosti OSN: lidská práva/ ochrana míru/ ochrana životního prostředí/ rozvoj/ mezinárodní právo/ ochrana dětí/ humanitární pomoc/ letecká doprava/ boj proti nemocem/ pomoc nejchudším.;
Film OSN (UN Year in Review – střihový dokument o práci OSN v uplynulém roce)
Otázky a odpovědi;

Termín

Termín dohodněte, prosím, na níže uvedeném kontaktu individuálně. Začátek programu je zpravidla mezi 9 a 12 hodinou, délka 60 – 90 minut.

Film
 • Největší lekce pro svět
  6 minut, anglicky s českými titulky
 • alternativně je možné dohodnout s lektorem prezentaci jiného filmu OSN.
  Seznam všech filmů, které jsou v IC OSN k dispozici.
Kontakt

[email protected]
tel: 255 711 646, -45

Mírové operace OSN


Mírové mise OSN jsou zásadním nástrojem mezinárodního společenství k prosazování míru a bezpečnosti. O jejich důležitosti svědčí i fakt, že v roce 1988 mírové síly Spojených národů obdržely Nobelovu cenu míru.

Přestože udržování míru není přímo zakotveno v Chartě OSN, už v roce 1948 Spojené národy vytvořily první takovou misi, Organizaci OSN pro dohled nad dodržováním příměří na Blízkém východě.

Mírové operaceMírové operace a jejich rozmístění schvaluje Rada bezpečnosti se souhlasem dotčených zemí a většinou i dalších stran. Sestávají z vojenského a policejního sboru a civilního personálu. V rámci operace jsou rozmístěni vojenští pozorovatelé nebo vojenské jednotky, případně obojí. Mise vojenských pozorovatelů tvoří neozbrojení důstojníci, kteří mají za úkol dohlížet na dodržování příměří. Vojáci mírových sborů jsou vyzbrojeni, ve většině případů však mohou zbraně použít jen k sebeobraně.

Vojenské jednotky jsou poskytovány členskými státy na základě dobrovolnosti. Náklady jsou hrazeny ze zvláštního rozpočtu pro mírové operace, do kterého přispívají členské země OSN. Země vysílající vojenské jednotky dostávají z tohoto rozpočtu kompenzaci podle předem stanovených podmínek. Schválený rozpočet na období červenec 2009 až červen 2010 činí 7,9 miliardy amerických dolarů. To je přibližně 0,5 procenta celosvětových vojenských výdajů (odhadem 1,464 bilionu USD).

Program o mírových eperacích OSN je zaměřen na seznámení s principy mezinárodní ochrany míru a bezpečnosti a historii i současnost mírových operací OSN ve světě.

Curriculum programu:

Úvod: Vymezení pojmu „udržování míru“;

Úloha Rady bezpečnosti;
Úloha Valného shromáždění;
Otázka vojenské intervence;
Sankce OSN;
Mírové operace OSN minulé a současné;
Film (UN Year in Review , alt. Čeští vojáci v misích OSN; nebo Peacekeepers (Mírotvůrci))
Otázky a odpovědi;
Návštěva výstavy ve vstupní hale Domu OSN a obchodu UNICEF.

Termín

Termín dohodněte, prosím, na níže uvedeném kontaktu individuálně. Začátek programu je zpravidla mezi 9 a 12 hodinou, délka 60 – 90 minut.

Film
 • Peacekeepers
  90 minut, anglicky s českými titulky
 • alternativně je možné dohodnout s lektorem prezentaci jiného filmu OSN.
  Seznam všech filmů, které jsou v IC OSN k dispozici.
Kontakt

[email protected]
tel: 255 711 646, -45

Udržitelný rozvoj


Tak předně, je nás na světě mnohem víc, o 1⁄3 více než před 20 lety. Žijeme déle. Střední délka života se blíží 70-ti rokům. Umírá méně dětí, matek-rodiček a ubývá extrémně chudých lidí. A také dokážeme vyrobit dostatek jídla pro všechny.

Udržitelný rozvojJenže: na světě je víc než 800 milionů hladových, hlavně dětí. Přetrvává velká nerovnost jak mezi regiony a státy, tak mezi různými skupinami lidí v jednotlivých zemích. Zvětšuje se ekologická stopa lidstva. Klesá index štěstí, tedy subjektivní vnímání lidí jak si žijí.

Změna klimatu je realitou, se kterou se musíme co nejrychleji vyrovnat. A to nejen tím, že se jí přizpůsobíme, ale i výraznou změnou návyků, zejména co se týče využívání fosilních paliv.

Obsah programu

Úvod: Vznik OSN, poslání, členství, sídlo OSN v New Yorku;
Cíle a principy OSN;
Charta OSN: základní dokument mezinárodního práva;
Systém OSN: struktura organizace, hlavní orgány OSN, specializované organizace/ agentury/ programy OSN;
Hlavní oblasti činnosti OSN: lidská práva/ ochrana míru/ ochrana životního prostředí/ rozvoj/ mezinárodní právo/ ochrana dětí/ humanitární pomoc/ letecká doprava/ boj proti nemocem/ pomoc nejchudším.;
Film OSN (UN Year in Review – střihový dokument o práci OSN v uplynulém roce)
Otázky a odpovědi;

Termín

Termín dohodněte, prosím, na níže uvedeném kontaktu individuálně. Začátek programu je zpravidla mezi 9 a 12 hodinou, délka 60 – 90 minut.

Film
 • Největší lekce pro svět
  6 minut, anglicky s českými titulky
 • je možné dohodnout s lektorem prezentaci jiného filmu OSN.
  Seznam všech filmů, které jsou v IC OSN k dispozici.
Kontakt

[email protected]
tel: 255 711 646, -45

O holocaustu a prevenci genocidy


Petr Ginz.jpg

Holocaust významně ovlivnil dějiny 20. století a jeho odkaz je i v dnešní době živý. Informační centrum OSN pořádá na Mezinárodní den památky obětí holocaustu výukový program zaměřený na toto téma. Na program je možné navázat v hodinách dějepisu, společenských věd nebo literatury. Je také možné domluvit termín kdykoliv v průběhu roku.

Program

Úvod do tématu a souvislosti s prevencí genocidy v současném světě
celková délka programu podle zvoleného filmu cca 50-70 minut

Film

Poslední let Petra Ginze
o životě židovského chlapce z Prahy v terezínském ghettu, 38 min, anglicky s českými titulky

Cesta k nacistické genocidě
dokumentární film o historických událostech, které vedly ke vzniku holocaustu, 38 min, anglicky s českými titulky

Termín

Termín prosím dohodněte. Začátek programu je zpravidla mezi 9 a 11 hodinou.

Kontakt

[email protected]
tel: 255 711 646, -45

Výstava „Silná OSN, lepší svět.“ Virtuální prohlídka


Navštivte sídlo OSN v New Yorku a ve Vídni


Navštivte hlavní sídlo OSN v New Yorku

UN_NY_HQOd vzniku v roce 1945 je hlavním sídlem Organizace spojených národů New York. V budově OSN na Manhattanu na nábřeží Východní řeky sídlí většina nejdůležitějších orgánů organizace: Valné shromáždění, Rada bezpečnosti, Ekonomická a sociální rada, Poručenská rada a v neposlední řadě Sekretariát OSN v čele s generálním tajemníkem. Pouze poslední ze šesti hlavních orgánů OSN, Mezinárodní soudní dvůr, sídlí v nizozemském Haagu.

United Nations Visitors Centre

 

Navštivte OSN ve Vídni

UN_Vienna_HQVídeň je společně s New Yorkem, Ženevou a Nairobi jedním z hlavních sídel Organizace spojených národů. Vídeňské mezinárodní centrum (VIC) bylo otevřeno v srpnu 1979. Soustředí řadu významných organizací a programů OSN.

Návštěvnické centrum OSN ve Vídni