Pracovní příležitosti, stážeun career 7un career 9un career 8

Práci v OSN mohou najít lidé různé úrovně kvalifikace i vzdělání. Pracovní pozice se dělí do několika kategorií, od nižších administrativních a servisních pozic po vysoké seniorní specializované pozice. Pro každou kategorii jsou stanovené kvalifikační předpoklady i minimální délka profesní praxe. Pracovními jazyky jsou angličtina a francouzština, nezbytná je znalost minimálně jednoho z nich. Znalost dalších jazyků je výhodou, nikoli však podmínkou pro práci v OSN.

Zaměstnání v Sekretariátu OSN je příležitostí pracovat v dynamickém multikulturním prostředí. OSN přijímá žádosti o práci od zájemců ze všech členských států a k podání přihlášky vybízí zejména ženy. Práce v OSN se týká oblastí míru a bezpečnosti, lidských práv, humanitární pomoci, rozvoje, a dalších. Pracovat v OSN je proto zajímavé i prospěšné, protože pracujete nejen pro samotnou organizaci, ale pro celé lidstvo.

Jak žádat o práci v OSN
Nabídka volných míst je zveřejněna na portále UN Careers.
Uchazeči s postižením jsou v souladu s Chartou OSN zařazování do výběru pro všechny typy pracovních smluv. O volná místa na vyšších specializovaných pozicích se lze ucházet prostřednictvím portálu UN Careers nebo účastí v náborovém řízení. Na místa v nižších pozicích jsou uchazeči přijímáni lokálně. Portál https://careers.un.org/ je jediný oficiální zdroj OSN s nabídkou pracovních míst v organizaci.

Náborové zkoušky
Pro uchazeče ve věku do 32 let nabízí OSN náborový program Young Professionals Programme. Zájemci o místa vyžadující rozsáhlé jazykové znalosti skládají srovnávací jazykové zkoušky (Language Competitive Examinations).

Program přidružených expertů (Associate Experts Programme)
Cílem tohoto programu je poskytnout pomoc rozvojovým zemím a absolventům univerzit dát příležitost získat profesní zkušenosti při spolupráci se Sekretariátem OSN a dalšími jím řízenými entitami, jako je například Mezinárodní soudní dvůr nebo úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva. Odborníci jsou přijímáni na základě dvoustranných smluv mezi OSN a dárcovskými zeměmi.

Program stáží
OSN nabízí stáže ve svém sídle v New Yorku a dalších velkých úřadovnách i v některých ze specializovaných programů OSN (UNDP, UNICEF, UNHCR a další). Stáže jsou určené vysokoškolským studentům, studentům postgraduálního studia a absolventům do jednoho roku po ukončení studia.

Práce v organizacích systému OSN
Máte-li zájem o práci v některém z fondů, programů či specializovaných agentur OSN, sledujte přímo jejich webové stránky. Na většinu z nich se lze dostar přes odkazy na portálu JobNet, který provozuje International Civil Service Commission.

Dobrovolnictví
Program dobrovolníků OSN (United Nations Volunteers (UNV)) se sídlem v Bonnu působí ve více než stovce zemí po celém světě. Máte možnost věnovat se dobrovolnické práci v terénu nebo on-line. Dobrovolnická práce se týká oblastí rozvojové pomoci, humanitárních a mírových operací.

Pracovní příležitosti


un careers 10

V OSN jsou pracovní pozice členěny podle kategorií. V rámci každé z nich existují různé úrovně, které odrážejí rostoucí úrovně odpovědností a požadavků. Informace uvedené v této části vám pomohou zjistit, do které kategorie pracovníků byste patřili a na jaké úrovni. To se vám bude hodit, až začnete hledat vhodné pracovní místo a žádat o zaměstnání.

 • Professional a vyšší kategorie (P a D)
 • General Service a související kategorie (G, TC, S, PIA, LT)
 • National Professional Officers (NO)
 • Field Service (FS)
 • Senior Appointments (SG, DSG, USG a ASG)


Progam pro mladé profesionály (Young Professionals Programme, YPP)

Young Professional Programme je náborový program, který umožňuje získat pracovní místa v Sekretariátu OSN. Do YPP se mohou přihlásit i zájemci, kteří již v Sekretariátu pracují na nižších administrativních pozicích a chtějí se ucházet o vyšší pozice.

Předpoklady pro účast v programu:
• alespoň bakalářský titul
• věk do 32 let
• perfektní znalost angličtiny a/nebo francouzštiny
• státní příslušnost země, která je v daném roce do programu zařazena

Zkoušky se konají pro různé profesní obory, jejichž seznam je zveřejňován každoročně spolu se všemi dalšími údaji o YPP. Probíhají v takzvaných zkušebních centrech v mnoha zemích a uchazeči si mohou vybrat centrum, které jim nejvíce vyhovuje. V případě, že o výkon zkoušky v konkrétním zkušebním centru neprojeví zájem dostatek uchazečů, toto zkušební centrum se neotevře a uchazeči musí zkoušku složit v nejbližším jiném centru. Prověřují se věcné znalosti, analytické myšlení, písemný projev i znalosti o mezinárodních otázkách. Písemná část trvá 4,5 hodiny. Při úspěšném absolvování písemného testu se uchazeč zúčastní ústní zkoušky. Vyrozumění o výsledku zkoušky se individuálně sděluje pouze kandidátům, kteří uspěli. Ostatní se dozví o ukončení přijímacího řízení prostřednictvím webové stránky.

Úspěšní žadatelé jsou zařazeni na seznam vhodných kandidátů na dobu dvou let. Během tohoto období dostanou nabídku práce v Sekretariátu s termínovanou smlouvu na dva roky. Pokud se osvědčí, mohou získat smlouvu na dobu neurčitou. V případě, že kandidát nezíská pracovní smlouvu během dvou let po úspěšném absolvování zkoušky, možnost zaměstnání v Sekretariátu zaniká a musí zkoušky YPP absolvovat znovu.

Aktuální informace najdete v sekci „Young Professionals Programme“ na portálu UN Careers
V případě, že je do programu zařazena Česká republika, poskytuje informace Ministerstvo zahraničních věcí České republiky a Informační centrum OSN v Praze.

Práce pro OSN v ČR
Informační centrum OSN i ostatní organizace systému OSN v České republice zveřejňují nabídky volných míst na svých internetových stránkách. Počet zaměstnaců OSN v ČR je nízký, nabídka pracovních míst není frekventovaná.

Stáže


un careers young

Program stáží
Studentům vysokých škol nabízí OSN možnost stáží. Uchazeč musí být studentem posledního ročníku bakalářského studia, studentem magisterského či doktorského studia, případně může být absolventem vysoké školy a na stáž musí nastoupit do jednoho roku po ukončení studia.

Stáž lze absolvovat v hlavních úřadovnách OSN (New York, Vídeň, Ženeva, Nairobi, Bangkok) nebo v kancelářích specializovaných progamů a agentur OSN. Délka stáže je od dvou do šesti měsíců. Přesné podmínky se mohou v různých kancelářích lišit.

Podrobné podmínky stáží jsou zveřejněny na portálu UN Careers.
v části věnované stážím nebo na webových stránkách konkrétních gentur OSN. Stáže jsou neplacené. Při výkonu stáže v zahraničí si účastník hradí veškeré náklady na cestu i pobyt sám. Po ukončení stáže obdrží oficiální certifikát o absolvování stáže

V České republice lze studentskou stáž vykonat v Informačním centru OSN, které organizaci v ČR zastupuje.

Stáž v informačním centru OSN
Neplacenou stáž (internship) nabízíme studentům vysokých škol, kteří se ve svém profesním životě chtějí uplatnit především v oborech informačních služeb, médií nebo mezinárodních vztahů.

Předpokládaná časová náročnost 35 hod. týdně po dobu třech měsíců s možností prodloužení. Termín nástupu je březen 2022.

Místo výkonu práce: Praha, Česká republika
Termín pro podání žádosti: 18. března 2022

Více informací o náplni práce a link pro on-line podání žádosti.

Předpoklady

 • výborná znalost češtiny a angličtiny
 • schopnost práce na PC (MS Office, vyhledávání informací, editace fotografií, videí)
 • znalost a schopnost aktivně pracovat se sítěmi sociálních médií (např. Facebook, Twitter, Trello)
 • schopnost práce s fotoaparátem, videokamerou
 • samostatnost
 • organizační schopnosti
 • zájem o činnost Organizace spojených národů

Na čem budete pracovat?
Práce zahrnuje pomoc při organizování informačních kampaní a akcí pro veřejnost (semináře, tiskové konference, prezentace apod.), informační činnost (krátké překlady, doplňování informací na web a sociální sítě, korektury a přepisování textů, rozesílání pozvánek a tiskových zpráv), fotografování, natáčení videa, stahování a ukládání médií (fotografie, video), a výpomoc při zajišťování běžného chodu kanceláře.


Další možnosti stáží v agenturách OSN v České republice:
UNHCR v České republice

Český výbor pro UNICEF: nenabízí stáže, nýbrž dobrovolnictví – více informací na webové stránce UNICEF.

V České republice mají zastoupení také Světová zdravotnická organizace (WHO) a Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). Pro dotaz na možnost stáže kontaktujte příslušné kanceláře:
www.who.cz
www.iom.cz

Dobrovolnictví


un careers volunteer

Dobrovolnictvím se zabývá United Nations Volunteers (UNV), agencie OSN se sídlem v Bonnu, která spravuje hlavní databázi dobrovolníků. V České republice spolupráci s UNV koordinuje Ministerstvo zahraničních věcí (MZV), konkrétně Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci. Tento odbor je kontaktním místem pro program UN Youth Volunteers a společně s centrálou UNV se zabývá mimo jiné náborem českých dobrovolníků.

Zájemci o dobrovolnictví se mohou registrovat přímo do databáze UNV a také sledovat web MZV, kde jsou jednou ročně vyhlašovány výzvy k podávání přihlášek na místa vyhrazená pro české dobrovolníky. Podrobnější informace jsou k dispozici na webové stránce MZV.

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ:

UN Youth Volunteers  – program organizačně zajišťuje UNV ve spolupráci s MZV, jež vypisuje zpravidla jednou ročně výběrová řízení na jednoleté dobrovolnické pozice, a to primárně v rozvojových zemích. Zájemce musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání, věk do 29 let, dobrou znalost angličtiny a odborné znalosti odpovídající vypsané pozici. V rámci smlouvy jsou stážistům hrazeny náklady na cestu do místa výkonu stáže, pobyt a také předvýjezdové školení v centrále UNV v Bonnu.

UN Volunteer Specialists – podrobné informace o programu jsou k dispozici na webových stránkách www.unv.org, které spravuje ústředí UNV. Zájemce musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání, věk minimálně 27 let, dobrou znalost angličtiny, odborné znalosti odpovídající vypsané pozici a praxi min. 3 roky.

Online dobrovolnictví – koordinátorem programu je Online Volunteering Service při UNV. Výhodou této formy dobrovolnictví je, že dobrovolník pracuje na projektu z domova a časový rozvrh práce si přizpůsobí svým možnostem. Podrobné informace lze nalézt na www.onlinevolunteering.org.