Změna klimatu: Čas nových příležitostí

21.12.2015

Pan Ki-mun

Organizace spojených národů povstala z popela 2. světové války. O sedm desetiletí později se v Paříži státy spojily znovu, aby čelily hrozbám v důsledku rychlého oteplování planety. Začala nová éra globální spolupráce na řešení problému změny klimatu, který je jedním z nejsložitějších, jimž lidstvo dosud čelilo.

Pařížská dohoda je velkým vítězstvím pro lidstvo, životní prostředí i pro multilaterální spolupráci. Lze ji přirovnat ke zdravotnímu pojištění pro planetu. Poprvé se všechny státy světa zavázaly omezit emise, posílit odolnost a jednat na mezinárodní i národní úrovni tak, aby změně klimatu dokázaly čelit.

Státy se shodly, že pro minimalizaci rizika změny klimatu je nejlepší postupovat společně. Jsem přesvědčen, že takový přístup by byl prospěšný pro veškerou politickou agendu.

Úspěchem v Paříži byl završen mimořádný rok. Sendajský rámec pro snižování rizik katastrof, akční plán pro financování rozvoje přijatý v Addis Abebě, Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj i klimatická konference v Paříži jsou důkazem, že OSN je schopna dodat světu naději i lék.

Od samého začátku svého působení ve funkci generálního tajemníka OSN mluvím o změně klimatu jako o problému, který definuje současnost. Proto se stalo prioritou mého funkčního období. O hrozbách změny klimatu jsem hovořil s téměř všemi nejvyššími představiteli států. Navštívil jsem všechny kontinenty a setkal se s lidmi v oblastech, kde se změna klimatu již projevuje.

Zúčastnil jsem se všech klimatických konferencí OSN. Svola jsem tři klimatické summity, které podnítily politickou vůli a inovativní kroky vlád, firem i občanské společnosti. Pařížský akční plán spolu se závazky přijatými na loňském klimatickém summitu ukazují, že víme, co dělat.

Co bylo ještě nedávno těžko představitelné, je nyní nezadržitelné. Soukromý sektor již investuje do nízkoemisní budoucnosti. Řešení jsou stále levnější a dostupnější a mnohá další jsou na dosah, a to díky úspěchu jednání v Paříži.

Pařížská dohoda zohledňuje všechny klíčové otázky, k jejichž řešení vyzývám. Pro trhy je to jasný signál ke zvýšení investic, jejichž výsledkem bude nízkoemisní a klimaticky odolný rozvoj.

Všechny státy se dohodly, že budou přijímat taková opatření, která udrží růst globální teploty pod 2 stupni Celsia. Současně budou vzhledem k vážným rizikům usilovat, aby nevzrostla o více než 1,5 stupně.

V Paříži státy odsouhlasily dlouhodobý cíl začít co nejdříve ve druhé polovině století snižovat globální emise skleníkových plynů. Celkem 188 států už předložilo své národní plány snižování dopadů změny klimatu. V nich uvádějí, co jsou připraveny dělat pro snížování emisí a posilování klimatické odolnosti.

Národní plány již mají konkrétní vliv na křivky růstu emisí, ale v součtu znamenají, že nárůst průměrné globální teploty přesáhne 3 stuplně Celsia, což je nebezpečné a nepřijatelné. Proto se už v Paříži státy zavázaly, že své národní klimatické plány budou od roku 2018 každých pět let přehodnocovat.

Pařížská dohoda také zajišťuje dostatečnou a vyváženou podporu adaptačních i mitigačních opatření v rozvojových zemích. To je důležité pro posílení celosvětového úsilí o minimalizaci ztrát a škod způsobených změnou klimatu.

Vlády odsouhlasily závazná, silná a transparentní pravidla pro plnění předložených závazků. Rozvinuté státy se zavázaly k zajištění finančních prostředků na posílení technologické podpory a budování kapacit. Rozvojové země přijaly více odpovědnosti za řešení změny klimatu v rámci svých možností.

S vědomím důležitosti tohoto historického úspěchu nemohu opominout důležitou roli podnikatelské sféry a občanské společnosti. Jejich představitelé pojmenovali problémy a navrhli řešení. Oceňuji, že prokázali v otázce změny klimatu příkladnou odpovědnost.

Jako další krok se musíme zaměřit na naplňování dohody z Paříže v praxi. Řešením klimatické změny podporujeme Agendu 2030 pro udržitelný rozvoj. Pařížská dohoda má příznivý dopad na všechny cíle udržitelného rozvoje.

Řešení změny klimatu je gigantickým úkolem pro vlády, firmy i občanskou společnost. OSN bude v každém směru nápomocná. Můj první krok při uskutečňování pařížské dohody bude uspořádání podpisového ceremoniálu na nejvyšší úrovni, který proběhne 22. dubna příštího roku v New Yorku. Společným úsilím můžeme skoncovat s chudobou, posílit mír, a zajistit všem důstojný život plný příležitostí.

Autor je generálním tajemníkem OSN