Pan Ki-mun ke klimatické konferenci v Paříži: Čas na zdravý rozum

25.11.2015

Těch téměř devět let, kdy jsem generálním tajemníkem OSN, cestuji po celém světě a navštěvuji místa, kde se výrazně projevuje změna klimatu. Opakovaně jsem o nutnosti bezodkladné globální reakce mluvil se státníky, podnikateli i občany. Proč mi na tomto tématu tolik záleží?

Jako dědeček samozřejmě chci, aby má vnoučata mohla žít na krásné, úrodné a zdravé planetě. A jako mnoho jiných lidí mě nemůže nechat lhostejným, že je více povodní, sucha či požárů, a že ohroženy jsou ostrovní národy i bezpočet živočišných druhů.

Jak nám připomněl Jeho Svatost papež František a další významní duchovní, máme morální odpovědnost jednat solidárně s chudými a těmi nejohroženějšími. Ke změně klimatu přispěli nejméně, ale její projevy na ně dopadnou nejdříve a nejsilněji.

Jako nejvyšší představitel Spojených národů kladu důraz na změnu klimatu proto, že jde o problém, kterému nemůže čelit žádný stát sám. Změna klimatu nemá a nepotřebuje cestovní pas: emise vypouštěné do ovzduší kdekoliv zhoršují problém všude. Změna klimatu ohrožuje životy i živobytí. Ohrožuje ekonomickou stabilitu i bezpečnost. Na tento vskutku globální problém můžeme společně reagovat jen prostřednictvím OSN.

Vyjednávací proces je pomalý a těžkopádný. Výsledky ale máme. Na výzvu OSN předložilo své národní klimatické plány a cíle přes 166 zemí. V součtu vypouštějí více než 90 procent emisí. Když budou národní plány realizovány, dojde do konce století k poklesu emisí a k předpokládanému nárůstu průměrné globální teploty asi o 3 stupně Celsia.

To je významný pokrok. Ale nestačí to. Nyní je tedy nejdůležitější posunout se ještě dál a rychleji a snížit globální množství emisí tak, abychom dokázali udržet nárůst globální teploty pod 2 stupni Celsia. Ruku v ruce s tím musíme státy podpořit v adaptaci na již nevyhnutelné důsledky.

Čím dřív začneme jednat, tím lépe pro nás. Přinese to více stability a bezpečnosti, výraznější a udržitelnější ekonomický růst, více odolnosti vůči otřesům, čistší ovzduší i vodu, více zdraví.

To se ale nenastane přes noc. Pařížská konference o změně klimatu není konečnou stanicí. Musí stanovit základ, nikoli nejvyšší metu naší společné ambice. Musí se stát bodem obratu k nízkoemisní a klimaticky odolné budoucnosti.

V celém světě se věci dávají do pohybu. Města, firmy, investoři, duchovní i občané již dělají konkrétní věci ve prospěch snížení emisí a posilování odolnosti. Na vládách států teď leží odpovědnost uzavřít v Paříži smysluplnou a závaznou dohodu, která stanoví jasná pravidla pro další globální úsilí. Vyjednavači proto musí mít jasné vedení shora.

Věřím, že se to již děje. Nejvyšší představitelé států G20, kteří se tento měsíc sešli v turecké Antalyi, vyslali jasný signál, že jsou připraveni ve věci změny klimatu jednat. Účast na pařížské konferenci potvrdilo více než 120 nejvyšších představitelů států a vlád, a to navzdory zvýšeným bezpečnostním rizikům po nedávných teroristických útocích.

Trvalost, flexibilita, solidarita a věrohodnost jsou čtyři aspekty, které podle mého názoru mohou vést v Paříži k úspěchu.

Za prvé – trvalost: konference musí přijít s dlouhodobou vizí, která bude v souladu se směřováním k limitu 2 stupňů Celsia, a dát trhům jasný signál, že nízkouhlíková transformace globální ekonomiky je nevyhnutelná, prospěšná, a už probíhá.

Za druhé – dohoda musí být flexibilní, aby nebylo nutné ujednání stále obnovovat. Musí zohlednit změny globální ekonomiky a najít rovnováhu mezi vůdčím postavením rozvinutých a narůstající odpovědností rozvojových států.

Za třetí  – dohoda musí zohledňovat princip solidarity, například v oblasti financování a transferu technologií do rozvojových států. Rozvinuté státy musí dodržet závazek na poskytování 100 miliard dolarů ročně do roku 2020 na adaptace a zmírňování změny klimatu.

Za čtvrté – dohoda musí být založena na věrohodné schopnosti reagovat na rychle se stupňující dopady změny klimatu. Musí v ní být zahrnuty pravidelné pětileté cykly, ve kterých budou vlády vyhodnocovat a posilovat své národní klimatické plány v souladu s poznáním vědy. Konference musí do dohody začlenit také transparentní a účinné mechanismy pro měření, monitorování a reportování.

OSN je připravena státy v naplňování takové dohody podporovat.

Smysluplná pařížská dohoda o klimatu je důležitá pro současnost i budoucnost. Pomůže odstranit chudobu. Vyčistit vzduch a chránit oceány. Pomůže zlepšit zdraví lidí, vytvářet nová pracovní místa a podpoří zelené inovace. Urychlí dosahování všech cílů udržitelného rozvoje. Proto se změnou klimatu tolik zabývám.

Můj vzkaz státníkům světa je zřejmý: úspěch v Paříži závisí na vás. Je čas na zdravý rozum, kompromis a konsens. Je čas dohlédnout za hranice národních států a upřednostnit společný zájem. Lidé z celého světa – i budoucí generace – spoléhají na vás a na vaši vizi i odvahu využít této historické příležitosti.

Autor je generálním tajemníkem OSN

 

Článek vyšel v tištěných médiích v mnoha zemích světa. V České republice ho v mírně zkrácené verzi otiskly Lidové noviny (25. listopadu).

Co všechno jste chtěli vědět o klimatické konferenci OSN v Paříži?